Nhà > Giá trị doanh nghiệp

Dựa trên tài năng và công nghệ, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn


Siêng năng: Tận tâm với công việc


Chính trực: Giữ lời hứa của chúng tôi


Hiệu quả: Hoàn thành công việc ngay từ lần đầu tiên


Đổi mới: Bắt kịp thời đại

182 8150 9557 liyuheng12315 han.lee@myjch.com